فهرست سایت
مربی گروه مهندسی برق

زمینه های تحقیقاتی :
جداسازی کور منابع، پردازش سیگنال، تبدیل موجک


Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved