مربی گروه مهندسی برق

بناهای آباد گردد خراب   
به باران و از تابش آفتاب

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

25 اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

 Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved