مطالب توسط safari2011

برنامه هفتگی

15:30 الی 17:30 13:30 الی 15:30 12:30-13:30 10:30 الی 12:30 8:30 الی 10:30   مطالعه اصول سیستم‌های مخابراتی (204) نماز و ناهار رسیدگی به امور مسولیت مراجعات دانشجویی شنبه مبانی مهندسی برق (102) اصول سیستم‌های مخابراتی-ز (204) نماز و ناهار مبانی مهندسی برق-ز (210) رسیدگی به امور مسولیت یکشنبه شورای دانشجویی و فرهنگی-ف مطالعه رسیدگی […]