15:30 الی 17:30 13:30 الی 15:30 12:30-13:30 10:30 الی 12:30 8:30 الی 10:30  
مطالعه اصول سیستم‌های مخابراتی

(204)

نماز و

ناهار

رسیدگی به امور مسولیت مراجعات دانشجویی شنبه
مبانی مهندسی برق

(102)

اصول سیستم‌های مخابراتی-ز (204) نماز و

ناهار

مبانی مهندسی برق-ز

(210)

رسیدگی به امور مسولیت یکشنبه
شورای دانشجویی و فرهنگی-ف
مطالعه رسیدگی به امور مسولیت نماز و

ناهار

مراجعات فارغ التحصیلان و صندوق امام حسین آزمایشگاه سیستم دیجیتال 1

 

دوشنبه
مطالعه رسیدگی به امور مسولیت نماز و

ناهار

آشنایی با مهندسی برق- ف

(101)

مراجعات دانشجویی سه شنبه
تحقــق و پژوهــــش تحقــق و پژوهــــش نماز و

ناهار

تحقــق و پژوهــــش تحقــق و

پژوهــــش

چهارشنبه