آشنایی با مهندسی برق- مخابرات

آشنایی با مهندسی برق- الکترونیک

آشنایی با مهندسی برق- قدرت

آشنایی با مهندسی برق- کنترل

برنامه زمانبندی سیستم دیجیتال 1

کتاب موریس مانو

جزوه مدار منطقی 

 

اسلایدها:

سری اول (دانلود)

سری دوم (دانلود)

برنامه زمانبندی تدریس و زمان امتحانات

جزوه الکترونیک 1

اسلایدهای درسی :

سری اول (دانلود)

سری دوم (دانلود)

سری سوم (دانلود)